Splošni pogoji sodelovanja in pravila natečaja »Jezikovni nagradni natečaj«

Splošni pogoji sodelovanja in pravila natečaja »Jezikovni nagradni natečaj«

1. Organizator nagradnega natečaja

Organizator nagradnega natečaja »Jezikovni nagradni natečaj« (v nadaljevanju: natečaj) je družba A1 Slovenija, d. d., Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Natečaj se izvaja znotraj A1 projekta Lahkonočnice v sodelovanju z revijama Cicido in Ciciban družbe Mladinska knjiga Založba, d. d.

2. Trajanje nagradnega natečaja

Nagradni natečaj bo potekal od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022 do 23.59 po času organizatorja. Vse informacije o natečaju so dostopne na spletnem mestu lahkonocnice.si, Facebook strani A1 in v revijah Ciciban in Cicido.

3. Privolitev in posredovanje osebnih podatkov

Z oddajo soglasja k tem splošnim pogojem uporabnik dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov vse zahtevane in posredovane podatke v natečaju (npr. ime in priimek ter elektronski naslov kontaktne osebe oz. zastopnika zavoda, ime in naslov zavoda) obdeluje v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov A1 Slovenija in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679.

4. Sodelujoči

V natečaju lahko sodelujejo skupine iz zavodov predšolske vzgoje (skupine ali oddelki v vrtcih) in prvi trije razredi v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih (osnovnih šolah) v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja (v nadaljevanju: sodelujoči).

Sodelujoča skupina lahko v času trajanja nagradnega natečaja zahteva preklic sodelovanja v natečaju. Preklic izvede tako, da pošlje odjavno elektronsko pošto s pripisom »Jezikovni nagradni natečaj – preklic« na lahkonocnice@A1.si.

5. Potek sodelovanja in nagrade

Posamezna skupina v nagradnem natečaju sodeluje na način, da v času trajanja natečaja opravi zahtevano nalogo; tj. pošlje kratek (do največ 2 minuti) zvočni posnetek otrok v vrtcu ali šoli, kjer predstavi svoj način učenja besed v tujem jeziku, na e-naslov lahkonocnice@A1.si z zadevo »Jezikovni nagradni natečaj« in pripisanimi podatki: ime skupine/razreda, naziv zavoda, ulica in ulična številka, pošta in poštna številka ter ime, priimek in e-naslov kontaktne osebe oz. zastopnika zavoda.

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo v nagradnem natečaju sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v roku desetih (10) delovnih dni po zaključku z naključnim žrebom izžrebala petdeset (50) nagrajencev.

O žrebu bo komisija vodila zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žreba, navzočih osebah ter nagrajencih. Zapisnik o nagrajencih, ki vsebuje tudi osebne podatki kontaktne osebe, se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavlja pet predstavnikov organizatorja. Rezultati žreba komisije so dokončni. Pritožba ni mogoča.

6. Vrednost nagrade

V nagradnem natečaju bo podeljenih petdeset (50) brezžičnih zvočnikov, vsak v vrednosti 55,88 EUR z DDV.

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih. Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tiste, ki je navedena v teh pravilih. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo (pravno ali fizično), prav tako ni mogoča zamenjava nagrade.

7. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Organizator bo nagrajence obvestil o nagradi v roku štirinajstih (14) delovnih dni po zaključku nagradnega natečaja po elektronski pošti in/ali objavil seznam nagrajenih skupin ali oddelkov iz vrtcev in razredov iz osnovnih šol na spletnem mestu lahkonocnice.si in/ali na Facebook strani A1.

8. Upravičenost do nagrade in prevzem nagrade

Nagrajenec je do nagrade upravičen, če v roku osmih (8) dni po objavi obvestila o nagradi na poziv organizatorja po elektronski pošti pošlje vse zahtevane podatke (ime skupine/razreda, naziv zavoda, ulica in ulična številka, pošta in poštna številka ter ime, priimek in e-naslov kontaktne osebe oz. zastopnika zavoda) in izpolni morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji.

Če nagrajenec najpozneje v roku osmih (8) dni po objavi obvestila ne posreduje svojih podatkov, ki jih organizator zahteva, oz. jih navede nepopolno ali če nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali če se naknadno ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradnem natečaju in/ali da je kršil te pogoje, ali če nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji – vse to najpozneje v roku osmih (8) dni po objavi obvestila, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti iz tega nagradnega natečaja, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrajenci prejmejo nagrado po pošti skupaj z dokumentom, ki ga nagrajenci podpisanega (fotografija ali sken) pošljejo na e-naslov lahkonocnice@A1.si najpozneje v roku osmih (8) dni od prejema nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

● se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov sodelujočega ali se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih, ali da je sodeloval v nagradnem natečaju v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega natečaja oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili,

ali

● se tudi po obvestilu nagrajencev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradnega natečaja.

9. Škoda in višja sila

Sodelujoči sodeluje v nagradnem natečaju na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdor koli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali koriščenja oz. uporabe nagrade.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

Sodelujoči v natečaju se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja, povezanim s sodelovanjem v natečaju in koriščenjem nagrade (npr. stroškom prevzema nagrade).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med sodelujočimi, ki so v natečaju sodelovali do trenutka prekinitve le-te. V takšnem primeru bo organizator nagrade podelil z izborom. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator aktivnost tudi odpove. O tem mora ustrezno obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

10. Dokončnost rezultatov nagradnega natečaja

Rezultati nagradnega natečaja so dokončni, pritožba ni mogoča. Če se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v natečaju in/ali da je kršil te pogoje, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

11. Internetna povezava

Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.

12. Delovanje povezav, omrežij in spletnih strani

Organizator igre ne prevzema nobene odgovornosti za delovanje spletnih strani in družbenih omrežij. Poleg tega organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdor koli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v tem natečaju, ter ne prevzema odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. Kot tudi ne odgovornosti za nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

13. Izločitev iz nagradnega natečaja

Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz igre, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam ipd.).

14. Pritožbe in reklamacije

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradnega natečaja so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

15. Objava pravil

Pogoji igre so objavljeni na lahkonocnice.si.

16. Dopolnitve in spremembe teh pravil

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na zgoraj objavljenih spletnih straneh, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov lahkonocnice@A1.si, s pripisom Dodatne informacije o nagradnem natečaju »Jezikovni nagradni natečaj«.

17. Veljavnost pravil

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja naprej, to je od dne 26. 9. 2022, in so v času nagradnega natečaja na vpogled udeležencem na lahkonocnice.si.

V Ljubljani, dne 26. 9. 2022

A1 Slovenija, d. d.

00:0000:00
V vrsti za predvajanje